کمترین: 
1707
بیشترین: 
1713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1707
زمان: 
2/28 19:50
قیمت درهم امارات امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 1707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":1709},{"date":"1397/02/28 11:00","price":1708},{"date":"1397/02/28 11:20","price":1709},{"date":"1397/02/28 11:30","price":1710},{"date":"1397/02/28 11:40","price":1708},{"date":"1397/02/28 12:10","price":1709},{"date":"1397/02/28 12:40","price":1710},{"date":"1397/02/28 12:50","price":1709},{"date":"1397/02/28 13:00","price":1710},{"date":"1397/02/28 13:40","price":1711},{"date":"1397/02/28 14:00","price":1712},{"date":"1397/02/28 14:30","price":1713},{"date":"1397/02/28 15:00","price":1712},{"date":"1397/02/28 15:10","price":1713},{"date":"1397/02/28 16:10","price":1712},{"date":"1397/02/28 17:30","price":1713},{"date":"1397/02/28 18:30","price":1709},{"date":"1397/02/28 18:50","price":1710},{"date":"1397/02/28 19:50","price":1707}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398