کمترین: 
8449
بیشترین: 
8488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8454
زمان: 
2/28 21:00
قیمت پوند امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 8454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":8485},{"date":"1397/02/28 10:40","price":8486},{"date":"1397/02/28 10:50","price":8487},{"date":"1397/02/28 11:00","price":8483},{"date":"1397/02/28 11:10","price":8484},{"date":"1397/02/28 11:20","price":8483},{"date":"1397/02/28 11:30","price":8482},{"date":"1397/02/28 11:50","price":8479},{"date":"1397/02/28 12:00","price":8480},{"date":"1397/02/28 12:10","price":8481},{"date":"1397/02/28 12:40","price":8483},{"date":"1397/02/28 12:50","price":8479},{"date":"1397/02/28 13:00","price":8481},{"date":"1397/02/28 13:10","price":8480},{"date":"1397/02/28 13:20","price":8476},{"date":"1397/02/28 13:30","price":8483},{"date":"1397/02/28 13:40","price":8482},{"date":"1397/02/28 14:00","price":8486},{"date":"1397/02/28 14:10","price":8485},{"date":"1397/02/28 14:20","price":8483},{"date":"1397/02/28 14:30","price":8486},{"date":"1397/02/28 14:40","price":8487},{"date":"1397/02/28 14:50","price":8485},{"date":"1397/02/28 15:00","price":8488},{"date":"1397/02/28 15:10","price":8485},{"date":"1397/02/28 15:20","price":8486},{"date":"1397/02/28 15:30","price":8480},{"date":"1397/02/28 15:40","price":8488},{"date":"1397/02/28 16:10","price":8484},{"date":"1397/02/28 17:10","price":8485},{"date":"1397/02/28 17:30","price":8484},{"date":"1397/02/28 18:30","price":8455},{"date":"1397/02/28 18:50","price":8461},{"date":"1397/02/28 19:50","price":8449},{"date":"1397/02/28 21:00","price":8454}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398