کمترین: 
7379
بیشترین: 
7419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7384
زمان: 
2/28 21:00
قیمت یورو امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 7384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":7414},{"date":"1397/02/28 10:50","price":7416},{"date":"1397/02/28 11:00","price":7412},{"date":"1397/02/28 11:20","price":7411},{"date":"1397/02/28 11:30","price":7414},{"date":"1397/02/28 11:40","price":7413},{"date":"1397/02/28 11:50","price":7414},{"date":"1397/02/28 12:10","price":7417},{"date":"1397/02/28 12:20","price":7418},{"date":"1397/02/28 12:40","price":7417},{"date":"1397/02/28 12:50","price":7414},{"date":"1397/02/28 13:00","price":7417},{"date":"1397/02/28 13:20","price":7418},{"date":"1397/02/28 13:30","price":7417},{"date":"1397/02/28 13:40","price":7416},{"date":"1397/02/28 13:50","price":7417},{"date":"1397/02/28 14:00","price":7419},{"date":"1397/02/28 14:20","price":7412},{"date":"1397/02/28 14:30","price":7413},{"date":"1397/02/28 15:00","price":7412},{"date":"1397/02/28 15:10","price":7413},{"date":"1397/02/28 15:20","price":7415},{"date":"1397/02/28 15:30","price":7412},{"date":"1397/02/28 15:40","price":7413},{"date":"1397/02/28 15:50","price":7412},{"date":"1397/02/28 16:10","price":7411},{"date":"1397/02/28 17:10","price":7408},{"date":"1397/02/28 17:30","price":7410},{"date":"1397/02/28 18:30","price":7379},{"date":"1397/02/28 18:50","price":7391},{"date":"1397/02/28 19:50","price":7381},{"date":"1397/02/28 21:00","price":7384}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398