کمترین: 
78.5
بیشترین: 
79.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.5
زمان: 
2/28 23:00
قیمت نفت برنت امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 78.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 01:32","price":79.47},{"date":"1397/02/28 02:00","price":79.54},{"date":"1397/02/28 03:00","price":79.56},{"date":"1397/02/28 05:00","price":79.44},{"date":"1397/02/28 05:32","price":79.46},{"date":"1397/02/28 06:00","price":79.53},{"date":"1397/02/28 06:32","price":79.52},{"date":"1397/02/28 07:00","price":79.62},{"date":"1397/02/28 07:32","price":79.59},{"date":"1397/02/28 08:00","price":79.58},{"date":"1397/02/28 08:32","price":79.54},{"date":"1397/02/28 09:32","price":79.47},{"date":"1397/02/28 10:08","price":79.5},{"date":"1397/02/28 10:32","price":79.51},{"date":"1397/02/28 11:00","price":79.53},{"date":"1397/02/28 11:32","price":79.54},{"date":"1397/02/28 12:00","price":79.5},{"date":"1397/02/28 12:32","price":79.56},{"date":"1397/02/28 13:08","price":79.72},{"date":"1397/02/28 13:32","price":79.65},{"date":"1397/02/28 14:00","price":79.73},{"date":"1397/02/28 14:32","price":79.68},{"date":"1397/02/28 15:00","price":79.66},{"date":"1397/02/28 15:32","price":79.59},{"date":"1397/02/28 16:32","price":79.6},{"date":"1397/02/28 17:32","price":79.69},{"date":"1397/02/28 18:32","price":79.56},{"date":"1397/02/28 19:00","price":79.59},{"date":"1397/02/28 20:00","price":79.44},{"date":"1397/02/28 21:00","price":78.81},{"date":"1397/02/28 22:00","price":79.06},{"date":"1397/02/28 23:00","price":78.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398