کمترین: 
801000
بیشترین: 
805000
قیمت تقلبی: 
802500
زمان: 
2/28 22:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 802500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 01:05","price":805000},{"date":"1397/02/28 13:35","price":803500},{"date":"1397/02/28 14:10","price":802500},{"date":"1397/02/28 14:50","price":802000},{"date":"1397/02/28 15:05","price":801500},{"date":"1397/02/28 16:05","price":801000},{"date":"1397/02/28 18:25","price":801500},{"date":"1397/02/28 19:45","price":803000},{"date":"1397/02/28 22:55","price":802500}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398