کمترین: 
801500
بیشترین: 
805500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
803000
زمان: 
2/28 22:55
قیمت آبشده جهانی امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 803000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 01:05","price":805500},{"date":"1397/02/28 13:35","price":804000},{"date":"1397/02/28 14:10","price":803000},{"date":"1397/02/28 14:50","price":802500},{"date":"1397/02/28 15:05","price":802000},{"date":"1397/02/28 16:05","price":801500},{"date":"1397/02/28 18:25","price":802000},{"date":"1397/02/28 19:45","price":803500},{"date":"1397/02/28 22:55","price":803000}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398