کمترین: 
2.843
بیشترین: 
2.867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.853
زمان: 
2/28 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 2.853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 00:32","price":2.856},{"date":"1397/02/28 01:32","price":2.853},{"date":"1397/02/28 02:00","price":2.852},{"date":"1397/02/28 03:00","price":2.851},{"date":"1397/02/28 03:32","price":2.849},{"date":"1397/02/28 05:00","price":2.846},{"date":"1397/02/28 05:32","price":2.849},{"date":"1397/02/28 06:32","price":2.848},{"date":"1397/02/28 07:00","price":2.846},{"date":"1397/02/28 07:32","price":2.849},{"date":"1397/02/28 08:00","price":2.846},{"date":"1397/02/28 08:32","price":2.848},{"date":"1397/02/28 09:08","price":2.847},{"date":"1397/02/28 09:32","price":2.845},{"date":"1397/02/28 10:08","price":2.843},{"date":"1397/02/28 10:32","price":2.844},{"date":"1397/02/28 11:00","price":2.845},{"date":"1397/02/28 11:32","price":2.844},{"date":"1397/02/28 12:32","price":2.845},{"date":"1397/02/28 13:08","price":2.848},{"date":"1397/02/28 14:00","price":2.845},{"date":"1397/02/28 14:32","price":2.846},{"date":"1397/02/28 15:00","price":2.854},{"date":"1397/02/28 16:00","price":2.857},{"date":"1397/02/28 17:32","price":2.844},{"date":"1397/02/28 18:32","price":2.852},{"date":"1397/02/28 19:00","price":2.854},{"date":"1397/02/28 20:00","price":2.861},{"date":"1397/02/28 21:00","price":2.867},{"date":"1397/02/28 22:00","price":2.865},{"date":"1397/02/28 23:00","price":2.853}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398