کمترین: 
2.236
بیشترین: 
2.2597
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.236
زمان: 
2/28 23:00
قیمت بنزین امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 2.236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 00:32","price":2.2476},{"date":"1397/02/28 01:32","price":2.2485},{"date":"1397/02/28 02:00","price":2.249},{"date":"1397/02/28 03:00","price":2.248},{"date":"1397/02/28 03:32","price":2.2505},{"date":"1397/02/28 04:00","price":2.2495},{"date":"1397/02/28 04:32","price":2.249},{"date":"1397/02/28 05:00","price":2.248},{"date":"1397/02/28 06:00","price":2.249},{"date":"1397/02/28 07:00","price":2.2515},{"date":"1397/02/28 07:32","price":2.2505},{"date":"1397/02/28 08:32","price":2.2495},{"date":"1397/02/28 09:08","price":2.2505},{"date":"1397/02/28 09:32","price":2.2485},{"date":"1397/02/28 12:00","price":2.2483},{"date":"1397/02/28 12:32","price":2.2495},{"date":"1397/02/28 13:08","price":2.2525},{"date":"1397/02/28 13:32","price":2.2535},{"date":"1397/02/28 14:00","price":2.256},{"date":"1397/02/28 14:32","price":2.2545},{"date":"1397/02/28 15:32","price":2.2535},{"date":"1397/02/28 16:00","price":2.2545},{"date":"1397/02/28 17:32","price":2.2575},{"date":"1397/02/28 18:32","price":2.2559},{"date":"1397/02/28 19:00","price":2.2597},{"date":"1397/02/28 20:00","price":2.2533},{"date":"1397/02/28 21:00","price":2.2445},{"date":"1397/02/28 22:00","price":2.246},{"date":"1397/02/28 23:00","price":2.236}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398