کمترین: 
692.88
بیشترین: 
700.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
692.88
زمان: 
2/28 23:00
قیمت گازوئیل امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 692.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 00:32","price":697.88},{"date":"1397/02/28 01:32","price":698.13},{"date":"1397/02/28 05:00","price":697.38},{"date":"1397/02/28 05:32","price":697.88},{"date":"1397/02/28 06:00","price":698.63},{"date":"1397/02/28 07:00","price":699.25},{"date":"1397/02/28 07:32","price":699.13},{"date":"1397/02/28 08:00","price":698.88},{"date":"1397/02/28 08:32","price":698.38},{"date":"1397/02/28 09:32","price":697.63},{"date":"1397/02/28 10:08","price":698.13},{"date":"1397/02/28 11:32","price":698.63},{"date":"1397/02/28 12:00","price":697.88},{"date":"1397/02/28 12:32","price":698.63},{"date":"1397/02/28 13:08","price":699.88},{"date":"1397/02/28 13:32","price":699.13},{"date":"1397/02/28 14:00","price":699.88},{"date":"1397/02/28 15:32","price":699.38},{"date":"1397/02/28 16:32","price":699.75},{"date":"1397/02/28 17:32","price":700.63},{"date":"1397/02/28 18:32","price":699.63},{"date":"1397/02/28 19:00","price":700.13},{"date":"1397/02/28 20:00","price":699.38},{"date":"1397/02/28 21:00","price":695.63},{"date":"1397/02/28 22:00","price":696.13},{"date":"1397/02/28 23:00","price":692.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398