کمترین: 
2.2715
بیشترین: 
2.2911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2715
زمان: 
2/28 23:00
قیمت نفت کوره امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 2.2715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 00:32","price":2.284},{"date":"1397/02/28 01:32","price":2.2837},{"date":"1397/02/28 02:00","price":2.2852},{"date":"1397/02/28 03:00","price":2.2839},{"date":"1397/02/28 03:32","price":2.2866},{"date":"1397/02/28 04:00","price":2.2853},{"date":"1397/02/28 04:32","price":2.2851},{"date":"1397/02/28 05:00","price":2.2833},{"date":"1397/02/28 05:32","price":2.2836},{"date":"1397/02/28 06:00","price":2.2853},{"date":"1397/02/28 06:32","price":2.2854},{"date":"1397/02/28 07:00","price":2.2877},{"date":"1397/02/28 07:32","price":2.2883},{"date":"1397/02/28 08:00","price":2.2862},{"date":"1397/02/28 08:32","price":2.2858},{"date":"1397/02/28 09:08","price":2.2855},{"date":"1397/02/28 09:32","price":2.2834},{"date":"1397/02/28 10:08","price":2.2841},{"date":"1397/02/28 10:32","price":2.2847},{"date":"1397/02/28 11:32","price":2.2854},{"date":"1397/02/28 12:00","price":2.283},{"date":"1397/02/28 12:32","price":2.2864},{"date":"1397/02/28 13:08","price":2.2889},{"date":"1397/02/28 13:32","price":2.2877},{"date":"1397/02/28 14:00","price":2.2908},{"date":"1397/02/28 14:32","price":2.29},{"date":"1397/02/28 15:00","price":2.2895},{"date":"1397/02/28 15:32","price":2.288},{"date":"1397/02/28 16:00","price":2.2889},{"date":"1397/02/28 17:32","price":2.2911},{"date":"1397/02/28 18:32","price":2.2874},{"date":"1397/02/28 19:00","price":2.2851},{"date":"1397/02/28 20:00","price":2.2864},{"date":"1397/02/28 21:00","price":2.2768},{"date":"1397/02/28 22:00","price":2.2803},{"date":"1397/02/28 23:00","price":2.2715}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398