کمترین: 
71.25
بیشترین: 
71.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.36
زمان: 
2/28 23:00
قیمت نفت سبک امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 71.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 00:32","price":71.53},{"date":"1397/02/28 01:32","price":71.56},{"date":"1397/02/28 02:00","price":71.59},{"date":"1397/02/28 03:00","price":71.53},{"date":"1397/02/28 03:32","price":71.58},{"date":"1397/02/28 04:00","price":71.59},{"date":"1397/02/28 04:32","price":71.6},{"date":"1397/02/28 05:00","price":71.56},{"date":"1397/02/28 05:32","price":71.59},{"date":"1397/02/28 06:00","price":71.61},{"date":"1397/02/28 06:32","price":71.59},{"date":"1397/02/28 07:00","price":71.65},{"date":"1397/02/28 07:32","price":71.64},{"date":"1397/02/28 08:00","price":71.62},{"date":"1397/02/28 08:32","price":71.59},{"date":"1397/02/28 09:08","price":71.61},{"date":"1397/02/28 09:32","price":71.57},{"date":"1397/02/28 10:08","price":71.61},{"date":"1397/02/28 10:32","price":71.59},{"date":"1397/02/28 11:00","price":71.64},{"date":"1397/02/28 11:32","price":71.62},{"date":"1397/02/28 12:00","price":71.61},{"date":"1397/02/28 13:08","price":71.62},{"date":"1397/02/28 13:32","price":71.64},{"date":"1397/02/28 14:00","price":71.67},{"date":"1397/02/28 15:00","price":71.58},{"date":"1397/02/28 15:32","price":71.53},{"date":"1397/02/28 17:32","price":71.42},{"date":"1397/02/28 18:32","price":71.47},{"date":"1397/02/28 20:00","price":71.39},{"date":"1397/02/28 21:00","price":71.25},{"date":"1397/02/28 23:00","price":71.36}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399