کمترین: 
863400
بیشترین: 
872200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
872200
زمان: 
2/27 16:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 872200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 11:55","price":863400},{"date":"1397/02/27 13:05","price":866900},{"date":"1397/02/27 14:05","price":867800},{"date":"1397/02/27 16:25","price":872200}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398