کمترین: 
20426
بیشترین: 
21136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20857
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دینار کویت امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 20857 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":20426},{"date":"1397/02/27 10:50","price":20429},{"date":"1397/02/27 11:00","price":20466},{"date":"1397/02/27 12:00","price":20917},{"date":"1397/02/27 13:10","price":21000},{"date":"1397/02/27 14:10","price":20907},{"date":"1397/02/27 15:10","price":21047},{"date":"1397/02/27 15:30","price":21050},{"date":"1397/02/27 16:30","price":21136},{"date":"1397/02/27 17:40","price":20887},{"date":"1397/02/27 18:40","price":20850},{"date":"1397/02/27 20:10","price":20857}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398