کمترین: 
706
بیشترین: 
729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
718
زمان: 
2/27 18:40
قیمت کرون سوئد امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":706},{"date":"1397/02/27 10:50","price":707},{"date":"1397/02/27 11:00","price":708},{"date":"1397/02/27 12:00","price":723},{"date":"1397/02/27 13:10","price":726},{"date":"1397/02/27 14:10","price":724},{"date":"1397/02/27 15:10","price":726},{"date":"1397/02/27 16:30","price":729},{"date":"1397/02/27 17:40","price":720},{"date":"1397/02/27 18:40","price":718}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399