کمترین: 
9005
بیشترین: 
9061
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9054
زمان: 
2/21 20:10
قیمت پوند امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 9054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 18:40","price":9005},{"date":"1397/02/21 18:50","price":9010},{"date":"1397/02/21 19:00","price":9059},{"date":"1397/02/21 19:10","price":9061},{"date":"1397/02/21 19:20","price":9053},{"date":"1397/02/21 19:30","price":9051},{"date":"1397/02/21 19:40","price":9050},{"date":"1397/02/21 19:50","price":9051},{"date":"1397/02/21 20:00","price":9052},{"date":"1397/02/21 20:10","price":9054}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398