کمترین: 
2.8
بیشترین: 
2.814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.812
زمان: 
2/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 2.812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:08","price":2.809},{"date":"1397/02/21 00:32","price":2.808},{"date":"1397/02/21 01:00","price":2.809},{"date":"1397/02/21 01:32","price":2.808},{"date":"1397/02/21 02:00","price":2.805},{"date":"1397/02/21 03:00","price":2.804},{"date":"1397/02/21 04:00","price":2.802},{"date":"1397/02/21 04:32","price":2.801},{"date":"1397/02/21 05:32","price":2.802},{"date":"1397/02/21 06:00","price":2.801},{"date":"1397/02/21 08:32","price":2.803},{"date":"1397/02/21 09:00","price":2.804},{"date":"1397/02/21 10:32","price":2.806},{"date":"1397/02/21 11:00","price":2.808},{"date":"1397/02/21 11:32","price":2.804},{"date":"1397/02/21 12:32","price":2.803},{"date":"1397/02/21 13:00","price":2.808},{"date":"1397/02/21 14:08","price":2.807},{"date":"1397/02/21 14:32","price":2.806},{"date":"1397/02/21 16:00","price":2.8},{"date":"1397/02/21 16:32","price":2.806},{"date":"1397/02/21 17:00","price":2.808},{"date":"1397/02/21 17:32","price":2.809},{"date":"1397/02/21 18:00","price":2.805},{"date":"1397/02/21 19:00","price":2.809},{"date":"1397/02/21 19:32","price":2.813},{"date":"1397/02/21 20:00","price":2.808},{"date":"1397/02/21 20:32","price":2.814},{"date":"1397/02/21 22:00","price":2.812},{"date":"1397/02/21 22:32","price":2.809},{"date":"1397/02/21 23:00","price":2.805},{"date":"1397/02/21 23:32","price":2.812}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398