کمترین: 
2.183
بیشترین: 
2.194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1835
زمان: 
2/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 2.1835 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 00:08","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 00:32","price":2.191},{"date":"1397/02/21 01:32","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 02:00","price":2.1905},{"date":"1397/02/21 03:00","price":2.19},{"date":"1397/02/21 03:32","price":2.1905},{"date":"1397/02/21 04:00","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 04:32","price":2.1905},{"date":"1397/02/21 05:00","price":2.191},{"date":"1397/02/21 05:32","price":2.1885},{"date":"1397/02/21 06:00","price":2.188},{"date":"1397/02/21 07:00","price":2.1885},{"date":"1397/02/21 07:32","price":2.1865},{"date":"1397/02/21 08:00","price":2.1855},{"date":"1397/02/21 08:32","price":2.1865},{"date":"1397/02/21 09:00","price":2.1875},{"date":"1397/02/21 10:00","price":2.189},{"date":"1397/02/21 10:32","price":2.1865},{"date":"1397/02/21 11:00","price":2.187},{"date":"1397/02/21 11:32","price":2.1875},{"date":"1397/02/21 12:00","price":2.1855},{"date":"1397/02/21 12:32","price":2.183},{"date":"1397/02/21 13:00","price":2.1875},{"date":"1397/02/21 13:32","price":2.193},{"date":"1397/02/21 14:08","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 14:32","price":2.1925},{"date":"1397/02/21 15:00","price":2.194},{"date":"1397/02/21 15:32","price":2.1925},{"date":"1397/02/21 16:00","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 16:32","price":2.1895},{"date":"1397/02/21 17:00","price":2.188},{"date":"1397/02/21 17:32","price":2.191},{"date":"1397/02/21 18:00","price":2.19},{"date":"1397/02/21 18:32","price":2.188},{"date":"1397/02/21 19:00","price":2.1865},{"date":"1397/02/21 19:32","price":2.189},{"date":"1397/02/21 20:00","price":2.19},{"date":"1397/02/21 20:32","price":2.1895},{"date":"1397/02/21 21:00","price":2.185},{"date":"1397/02/21 21:32","price":2.1879},{"date":"1397/02/21 22:00","price":2.1915},{"date":"1397/02/21 23:00","price":2.192},{"date":"1397/02/21 23:32","price":2.1835}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398