کمترین: 
680
بیشترین: 
745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
698.29
زمان: 
2/21 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 698.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":736.71},{"date":"1397/02/21 00:30","price":737},{"date":"1397/02/21 01:00","price":735},{"date":"1397/02/21 01:30","price":739.5},{"date":"1397/02/21 02:00","price":741.22},{"date":"1397/02/21 02:30","price":738},{"date":"1397/02/21 03:00","price":736.6},{"date":"1397/02/21 03:30","price":737},{"date":"1397/02/21 04:00","price":731.74},{"date":"1397/02/21 04:30","price":730.13},{"date":"1397/02/21 05:00","price":727.85},{"date":"1397/02/21 05:30","price":734.6},{"date":"1397/02/21 06:00","price":735.84},{"date":"1397/02/21 06:30","price":738.53},{"date":"1397/02/21 07:00","price":738.38},{"date":"1397/02/21 07:30","price":735.13},{"date":"1397/02/21 08:00","price":736.5},{"date":"1397/02/21 08:30","price":739.4},{"date":"1397/02/21 09:00","price":743.12},{"date":"1397/02/21 09:30","price":741.6},{"date":"1397/02/21 10:00","price":742},{"date":"1397/02/21 10:30","price":745},{"date":"1397/02/21 11:00","price":742.2},{"date":"1397/02/21 11:30","price":726},{"date":"1397/02/21 12:00","price":715},{"date":"1397/02/21 12:30","price":707.99},{"date":"1397/02/21 13:00","price":718.69},{"date":"1397/02/21 13:30","price":709},{"date":"1397/02/21 15:00","price":703},{"date":"1397/02/21 15:30","price":695.95},{"date":"1397/02/21 16:00","price":691},{"date":"1397/02/21 16:30","price":689},{"date":"1397/02/21 17:00","price":680},{"date":"1397/02/21 17:30","price":680.87},{"date":"1397/02/21 18:00","price":689},{"date":"1397/02/21 18:30","price":681},{"date":"1397/02/21 19:30","price":697},{"date":"1397/02/21 20:00","price":692.36},{"date":"1397/02/21 20:30","price":688.67},{"date":"1397/02/21 21:00","price":695},{"date":"1397/02/21 21:30","price":699.81},{"date":"1397/02/21 22:00","price":705},{"date":"1397/02/21 23:00","price":689.01},{"date":"1397/02/21 23:30","price":698.29}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398