کمترین: 
672.38
بیشترین: 
679.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
675.88
زمان: 
2/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 675.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":675.63},{"date":"1397/02/21 00:32","price":675.5},{"date":"1397/02/21 01:00","price":675.88},{"date":"1397/02/21 01:32","price":675.63},{"date":"1397/02/21 02:00","price":675.13},{"date":"1397/02/21 05:00","price":675.38},{"date":"1397/02/21 05:32","price":674.88},{"date":"1397/02/21 06:00","price":674.38},{"date":"1397/02/21 07:32","price":673.88},{"date":"1397/02/21 08:00","price":673.38},{"date":"1397/02/21 08:32","price":673.88},{"date":"1397/02/21 09:00","price":674.13},{"date":"1397/02/21 09:32","price":674.25},{"date":"1397/02/21 10:00","price":674.63},{"date":"1397/02/21 10:32","price":673.63},{"date":"1397/02/21 11:00","price":673.88},{"date":"1397/02/21 12:00","price":672.88},{"date":"1397/02/21 12:32","price":672.38},{"date":"1397/02/21 13:00","price":673.63},{"date":"1397/02/21 13:32","price":675.38},{"date":"1397/02/21 14:08","price":675.25},{"date":"1397/02/21 14:32","price":676},{"date":"1397/02/21 15:00","price":675.88},{"date":"1397/02/21 15:32","price":676.13},{"date":"1397/02/21 16:00","price":675.63},{"date":"1397/02/21 16:32","price":675.13},{"date":"1397/02/21 17:00","price":675.38},{"date":"1397/02/21 17:32","price":676.13},{"date":"1397/02/21 18:00","price":675.63},{"date":"1397/02/21 18:32","price":676.63},{"date":"1397/02/21 19:00","price":675.63},{"date":"1397/02/21 19:32","price":678.38},{"date":"1397/02/21 20:00","price":677.38},{"date":"1397/02/21 20:32","price":676.38},{"date":"1397/02/21 21:32","price":677.25},{"date":"1397/02/21 22:00","price":678.63},{"date":"1397/02/21 22:32","price":679.13},{"date":"1397/02/21 23:00","price":677.88},{"date":"1397/02/21 23:32","price":675.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398