کمترین: 
77.03
بیشترین: 
77.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.03
زمان: 
2/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 77.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":77.48},{"date":"1397/02/21 00:32","price":77.46},{"date":"1397/02/21 01:00","price":77.43},{"date":"1397/02/21 01:32","price":77.44},{"date":"1397/02/21 02:32","price":77.53},{"date":"1397/02/21 03:00","price":77.5},{"date":"1397/02/21 05:00","price":77.53},{"date":"1397/02/21 05:32","price":77.43},{"date":"1397/02/21 06:00","price":77.38},{"date":"1397/02/21 06:32","price":77.37},{"date":"1397/02/21 07:32","price":77.31},{"date":"1397/02/21 08:00","price":77.25},{"date":"1397/02/21 08:32","price":77.31},{"date":"1397/02/21 09:00","price":77.34},{"date":"1397/02/21 09:32","price":77.35},{"date":"1397/02/21 10:00","price":77.4},{"date":"1397/02/21 10:32","price":77.29},{"date":"1397/02/21 12:00","price":77.19},{"date":"1397/02/21 12:32","price":77.09},{"date":"1397/02/21 13:00","price":77.25},{"date":"1397/02/21 13:32","price":77.48},{"date":"1397/02/21 14:08","price":77.37},{"date":"1397/02/21 14:32","price":77.46},{"date":"1397/02/21 15:00","price":77.47},{"date":"1397/02/21 15:32","price":77.43},{"date":"1397/02/21 16:00","price":77.34},{"date":"1397/02/21 16:32","price":77.28},{"date":"1397/02/21 17:00","price":77.27},{"date":"1397/02/21 17:32","price":77.38},{"date":"1397/02/21 18:00","price":77.31},{"date":"1397/02/21 18:32","price":77.38},{"date":"1397/02/21 19:00","price":77.22},{"date":"1397/02/21 19:32","price":77.54},{"date":"1397/02/21 20:00","price":77.44},{"date":"1397/02/21 20:32","price":77.32},{"date":"1397/02/21 21:00","price":77.28},{"date":"1397/02/21 21:32","price":77.38},{"date":"1397/02/21 22:00","price":77.46},{"date":"1397/02/21 22:32","price":77.48},{"date":"1397/02/21 23:00","price":77.34},{"date":"1397/02/21 23:32","price":77.03}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398