کمترین: 
8526.5
بیشترین: 
9122.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8612.9
زمان: 
2/21 23:30
قیمت بیت کوین امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 8612.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":9115.7},{"date":"1397/02/21 00:30","price":9115.6},{"date":"1397/02/21 01:00","price":9089.6},{"date":"1397/02/21 01:30","price":9084.5},{"date":"1397/02/21 02:00","price":9122.4},{"date":"1397/02/21 02:30","price":9120},{"date":"1397/02/21 03:00","price":9080},{"date":"1397/02/21 03:30","price":9100},{"date":"1397/02/21 04:00","price":9090.6},{"date":"1397/02/21 04:30","price":9008.1},{"date":"1397/02/21 05:00","price":8911},{"date":"1397/02/21 05:30","price":8940.8},{"date":"1397/02/21 06:00","price":8948.4},{"date":"1397/02/21 06:30","price":8919.9},{"date":"1397/02/21 07:00","price":8943.9},{"date":"1397/02/21 07:30","price":8900},{"date":"1397/02/21 08:00","price":8934.1},{"date":"1397/02/21 08:30","price":8925.6},{"date":"1397/02/21 09:00","price":8943.2},{"date":"1397/02/21 09:30","price":8948.7},{"date":"1397/02/21 10:00","price":8974},{"date":"1397/02/21 10:30","price":8996},{"date":"1397/02/21 11:00","price":8977.4},{"date":"1397/02/21 11:30","price":8835.1},{"date":"1397/02/21 12:00","price":8772},{"date":"1397/02/21 12:30","price":8769.2},{"date":"1397/02/21 13:00","price":8795.6},{"date":"1397/02/21 13:30","price":8779.3},{"date":"1397/02/21 15:00","price":8753},{"date":"1397/02/21 15:30","price":8721.1},{"date":"1397/02/21 16:00","price":8705},{"date":"1397/02/21 16:30","price":8648.2},{"date":"1397/02/21 17:00","price":8526.5},{"date":"1397/02/21 17:30","price":8534.9},{"date":"1397/02/21 18:00","price":8588},{"date":"1397/02/21 18:30","price":8529.6},{"date":"1397/02/21 19:00","price":8585.7},{"date":"1397/02/21 19:30","price":8657.2},{"date":"1397/02/21 20:00","price":8610},{"date":"1397/02/21 20:30","price":8571.9},{"date":"1397/02/21 21:00","price":8600},{"date":"1397/02/21 21:30","price":8648.8},{"date":"1397/02/21 22:00","price":8611.5},{"date":"1397/02/21 22:30","price":8559},{"date":"1397/02/21 23:00","price":8597},{"date":"1397/02/21 23:30","price":8612.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398