کمترین: 
70.58
بیشترین: 
71.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.58
زمان: 
2/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 70.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 00:00","price":71.39},{"date":"1397/02/21 00:32","price":71.38},{"date":"1397/02/21 01:00","price":71.4},{"date":"1397/02/21 02:00","price":71.41},{"date":"1397/02/21 03:32","price":71.44},{"date":"1397/02/21 04:00","price":71.53},{"date":"1397/02/21 04:32","price":71.5},{"date":"1397/02/21 05:00","price":71.52},{"date":"1397/02/21 05:32","price":71.38},{"date":"1397/02/21 06:00","price":71.34},{"date":"1397/02/21 07:00","price":71.36},{"date":"1397/02/21 07:32","price":71.29},{"date":"1397/02/21 08:00","price":71.23},{"date":"1397/02/21 08:32","price":71.28},{"date":"1397/02/21 09:00","price":71.31},{"date":"1397/02/21 10:00","price":71.36},{"date":"1397/02/21 10:32","price":71.28},{"date":"1397/02/21 11:32","price":71.27},{"date":"1397/02/21 12:00","price":71.22},{"date":"1397/02/21 12:32","price":71.17},{"date":"1397/02/21 13:00","price":71.3},{"date":"1397/02/21 13:32","price":71.49},{"date":"1397/02/21 14:08","price":71.39},{"date":"1397/02/21 14:32","price":71.47},{"date":"1397/02/21 15:00","price":71.56},{"date":"1397/02/21 15:32","price":71.48},{"date":"1397/02/21 16:00","price":71.39},{"date":"1397/02/21 16:32","price":71.36},{"date":"1397/02/21 17:32","price":71.41},{"date":"1397/02/21 18:00","price":71.23},{"date":"1397/02/21 18:32","price":71.3},{"date":"1397/02/21 19:00","price":71.12},{"date":"1397/02/21 19:32","price":71.38},{"date":"1397/02/21 20:00","price":71.22},{"date":"1397/02/21 20:32","price":71.08},{"date":"1397/02/21 21:00","price":70.97},{"date":"1397/02/21 21:32","price":71},{"date":"1397/02/21 22:00","price":71.08},{"date":"1397/02/21 22:32","price":71.11},{"date":"1397/02/21 23:00","price":70.86},{"date":"1397/02/21 23:32","price":70.58}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398