کمترین: 
898700
بیشترین: 
929600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
929600
زمان: 
2/20 15:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 929600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":905400},{"date":"1397/02/20 12:50","price":898700},{"date":"1397/02/20 13:00","price":900900},{"date":"1397/02/20 13:05","price":905400},{"date":"1397/02/20 13:35","price":907600},{"date":"1397/02/20 14:00","price":918600},{"date":"1397/02/20 14:20","price":929600},{"date":"1397/02/20 14:35","price":926600},{"date":"1397/02/20 14:50","price":925200},{"date":"1397/02/20 15:00","price":929600}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398