کمترین: 
1637
بیشترین: 
1687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1666
زمان: 
2/20 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1666 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":1662},{"date":"1397/02/20 10:50","price":1664},{"date":"1397/02/20 11:00","price":1663},{"date":"1397/02/20 11:10","price":1662},{"date":"1397/02/20 11:40","price":1685},{"date":"1397/02/20 11:50","price":1687},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1680},{"date":"1397/02/20 12:20","price":1679},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1652},{"date":"1397/02/20 12:50","price":1653},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1655},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1639},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1638},{"date":"1397/02/20 13:50","price":1637},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1664},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1682},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1669},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1672},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1679},{"date":"1397/02/20 15:10","price":1680},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1674},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1660},{"date":"1397/02/20 16:00","price":1664},{"date":"1397/02/20 16:40","price":1658},{"date":"1397/02/20 16:50","price":1664},{"date":"1397/02/20 17:00","price":1662},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1659},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1658},{"date":"1397/02/20 18:10","price":1659},{"date":"1397/02/20 18:40","price":1661},{"date":"1397/02/20 18:50","price":1662},{"date":"1397/02/20 19:20","price":1663},{"date":"1397/02/20 19:40","price":1665},{"date":"1397/02/20 19:50","price":1667},{"date":"1397/02/20 20:20","price":1666}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398