کمترین: 
4886
بیشترین: 
5037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4975
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 4975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":4888},{"date":"1397/02/20 10:50","price":4886},{"date":"1397/02/20 11:00","price":4887},{"date":"1397/02/20 11:10","price":4888},{"date":"1397/02/20 11:40","price":4893},{"date":"1397/02/20 11:50","price":4961},{"date":"1397/02/20 12:00","price":5037},{"date":"1397/02/20 12:20","price":5034},{"date":"1397/02/20 12:40","price":4926},{"date":"1397/02/20 12:50","price":4929},{"date":"1397/02/20 13:00","price":4925},{"date":"1397/02/20 13:10","price":4900},{"date":"1397/02/20 13:40","price":4911},{"date":"1397/02/20 14:00","price":4966},{"date":"1397/02/20 14:20","price":5000},{"date":"1397/02/20 14:40","price":5006},{"date":"1397/02/20 14:50","price":5001},{"date":"1397/02/20 15:00","price":5022},{"date":"1397/02/20 15:40","price":5008},{"date":"1397/02/20 15:50","price":4983},{"date":"1397/02/20 16:20","price":4981},{"date":"1397/02/20 16:40","price":4977},{"date":"1397/02/20 17:00","price":4976},{"date":"1397/02/20 17:20","price":4978},{"date":"1397/02/20 17:40","price":4971},{"date":"1397/02/20 17:50","price":4965},{"date":"1397/02/20 18:00","price":4966},{"date":"1397/02/20 18:10","price":4969},{"date":"1397/02/20 18:40","price":4975},{"date":"1397/02/20 18:50","price":4974},{"date":"1397/02/20 19:00","price":4976},{"date":"1397/02/20 19:40","price":4973},{"date":"1397/02/20 19:50","price":4975},{"date":"1397/02/20 20:00","price":4978},{"date":"1397/02/20 20:20","price":4975}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398