کمترین: 
813
بیشترین: 
839
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
831
زمان: 
2/20 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":813},{"date":"1397/02/20 10:50","price":814},{"date":"1397/02/20 11:40","price":815},{"date":"1397/02/20 11:50","price":826},{"date":"1397/02/20 12:00","price":839},{"date":"1397/02/20 12:20","price":838},{"date":"1397/02/20 12:40","price":821},{"date":"1397/02/20 13:00","price":822},{"date":"1397/02/20 13:10","price":816},{"date":"1397/02/20 13:40","price":817},{"date":"1397/02/20 14:00","price":827},{"date":"1397/02/20 14:20","price":834},{"date":"1397/02/20 14:40","price":833},{"date":"1397/02/20 14:50","price":832},{"date":"1397/02/20 15:00","price":836},{"date":"1397/02/20 15:40","price":833},{"date":"1397/02/20 15:50","price":830},{"date":"1397/02/20 16:00","price":828},{"date":"1397/02/20 16:20","price":829},{"date":"1397/02/20 17:00","price":830},{"date":"1397/02/20 17:40","price":832},{"date":"1397/02/20 17:50","price":830},{"date":"1397/02/20 18:00","price":831},{"date":"1397/02/20 18:40","price":834},{"date":"1397/02/20 18:50","price":833},{"date":"1397/02/20 19:00","price":832},{"date":"1397/02/20 19:40","price":831},{"date":"1397/02/20 20:00","price":832},{"date":"1397/02/20 20:20","price":831}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398