کمترین: 
1044
بیشترین: 
1076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1064
زمان: 
2/20 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":1044},{"date":"1397/02/20 10:50","price":1046},{"date":"1397/02/20 11:00","price":1045},{"date":"1397/02/20 11:40","price":1046},{"date":"1397/02/20 11:50","price":1061},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1076},{"date":"1397/02/20 12:20","price":1075},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1053},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1054},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1047},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1049},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1061},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1071},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1070},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1069},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1074},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1070},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1066},{"date":"1397/02/20 16:00","price":1064},{"date":"1397/02/20 16:20","price":1065},{"date":"1397/02/20 16:50","price":1063},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1064},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1063},{"date":"1397/02/20 18:00","price":1064},{"date":"1397/02/20 18:40","price":1067},{"date":"1397/02/20 18:50","price":1066},{"date":"1397/02/20 19:00","price":1065},{"date":"1397/02/20 19:40","price":1063},{"date":"1397/02/20 19:50","price":1064},{"date":"1397/02/20 20:00","price":1065},{"date":"1397/02/20 20:20","price":1064}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399