کمترین: 
1751
بیشترین: 
1803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1778
زمان: 
2/20 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1778 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":1751},{"date":"1397/02/20 10:50","price":1754},{"date":"1397/02/20 11:00","price":1752},{"date":"1397/02/20 11:40","price":1751},{"date":"1397/02/20 11:50","price":1777},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1803},{"date":"1397/02/20 12:20","price":1802},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1763},{"date":"1397/02/20 12:50","price":1764},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1765},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1755},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1758},{"date":"1397/02/20 13:50","price":1757},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1774},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1792},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1790},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1788},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1796},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1789},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1782},{"date":"1397/02/20 16:00","price":1781},{"date":"1397/02/20 16:40","price":1780},{"date":"1397/02/20 16:50","price":1779},{"date":"1397/02/20 17:00","price":1780},{"date":"1397/02/20 17:20","price":1779},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1776},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1772},{"date":"1397/02/20 18:00","price":1773},{"date":"1397/02/20 18:10","price":1774},{"date":"1397/02/20 18:40","price":1777},{"date":"1397/02/20 19:20","price":1779},{"date":"1397/02/20 19:40","price":1778},{"date":"1397/02/20 19:50","price":1780},{"date":"1397/02/20 20:20","price":1778}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398