کمترین: 
21829
بیشترین: 
22485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22173
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دینار کویت امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 22173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":21829},{"date":"1397/02/20 10:50","price":21843},{"date":"1397/02/20 11:10","price":21836},{"date":"1397/02/20 11:40","price":21830},{"date":"1397/02/20 11:50","price":22155},{"date":"1397/02/20 12:00","price":22485},{"date":"1397/02/20 12:20","price":22475},{"date":"1397/02/20 12:40","price":21993},{"date":"1397/02/20 12:50","price":22000},{"date":"1397/02/20 13:00","price":22012},{"date":"1397/02/20 13:10","price":21879},{"date":"1397/02/20 13:40","price":21923},{"date":"1397/02/20 13:50","price":21913},{"date":"1397/02/20 14:00","price":22132},{"date":"1397/02/20 14:20","price":22356},{"date":"1397/02/20 14:40","price":22336},{"date":"1397/02/20 14:50","price":22295},{"date":"1397/02/20 15:00","price":22397},{"date":"1397/02/20 15:10","price":22399},{"date":"1397/02/20 15:40","price":22319},{"date":"1397/02/20 15:50","price":22213},{"date":"1397/02/20 16:00","price":22212},{"date":"1397/02/20 16:20","price":22195},{"date":"1397/02/20 16:40","price":22185},{"date":"1397/02/20 16:50","price":22193},{"date":"1397/02/20 17:00","price":22185},{"date":"1397/02/20 17:20","price":22193},{"date":"1397/02/20 17:40","price":22142},{"date":"1397/02/20 17:50","price":22112},{"date":"1397/02/20 18:00","price":22123},{"date":"1397/02/20 18:10","price":22126},{"date":"1397/02/20 18:40","price":22163},{"date":"1397/02/20 18:50","price":22162},{"date":"1397/02/20 19:00","price":22166},{"date":"1397/02/20 19:20","price":22186},{"date":"1397/02/20 19:40","price":22172},{"date":"1397/02/20 19:50","price":22192},{"date":"1397/02/20 20:00","price":22190},{"date":"1397/02/20 20:20","price":22173}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398