کمترین: 
754
بیشترین: 
776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
769
زمان: 
2/20 19:40
قیمت کرون سوئد امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":754},{"date":"1397/02/20 10:50","price":755},{"date":"1397/02/20 11:50","price":766},{"date":"1397/02/20 12:00","price":776},{"date":"1397/02/20 12:40","price":760},{"date":"1397/02/20 13:00","price":761},{"date":"1397/02/20 13:10","price":755},{"date":"1397/02/20 13:40","price":757},{"date":"1397/02/20 14:00","price":765},{"date":"1397/02/20 14:20","price":773},{"date":"1397/02/20 14:40","price":772},{"date":"1397/02/20 14:50","price":771},{"date":"1397/02/20 15:00","price":775},{"date":"1397/02/20 15:10","price":774},{"date":"1397/02/20 15:40","price":772},{"date":"1397/02/20 15:50","price":769},{"date":"1397/02/20 16:00","price":767},{"date":"1397/02/20 16:20","price":768},{"date":"1397/02/20 17:40","price":769},{"date":"1397/02/20 18:00","price":770},{"date":"1397/02/20 18:40","price":773},{"date":"1397/02/20 18:50","price":772},{"date":"1397/02/20 19:00","price":771},{"date":"1397/02/20 19:20","price":770},{"date":"1397/02/20 19:40","price":769}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398