کمترین: 
6536
بیشترین: 
6727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6643
زمان: 
2/20 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 6643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":6536},{"date":"1397/02/20 10:50","price":6540},{"date":"1397/02/20 11:00","price":6539},{"date":"1397/02/20 11:10","price":6536},{"date":"1397/02/20 11:40","price":6540},{"date":"1397/02/20 11:50","price":6631},{"date":"1397/02/20 12:00","price":6727},{"date":"1397/02/20 12:20","price":6726},{"date":"1397/02/20 12:40","price":6580},{"date":"1397/02/20 12:50","price":6584},{"date":"1397/02/20 13:00","price":6581},{"date":"1397/02/20 13:10","price":6549},{"date":"1397/02/20 13:40","price":6561},{"date":"1397/02/20 13:50","price":6560},{"date":"1397/02/20 14:00","price":6600},{"date":"1397/02/20 14:20","price":6679},{"date":"1397/02/20 14:40","price":6688},{"date":"1397/02/20 14:50","price":6682},{"date":"1397/02/20 15:00","price":6714},{"date":"1397/02/20 15:10","price":6715},{"date":"1397/02/20 15:40","price":6691},{"date":"1397/02/20 15:50","price":6662},{"date":"1397/02/20 16:00","price":6659},{"date":"1397/02/20 16:20","price":6657},{"date":"1397/02/20 16:40","price":6655},{"date":"1397/02/20 16:50","price":6657},{"date":"1397/02/20 17:00","price":6654},{"date":"1397/02/20 17:20","price":6652},{"date":"1397/02/20 17:40","price":6651},{"date":"1397/02/20 17:50","price":6642},{"date":"1397/02/20 18:00","price":6646},{"date":"1397/02/20 18:10","price":6650},{"date":"1397/02/20 18:50","price":6649},{"date":"1397/02/20 19:20","price":6646},{"date":"1397/02/20 19:40","price":6643},{"date":"1397/02/20 19:50","price":6646},{"date":"1397/02/20 20:00","price":6651},{"date":"1397/02/20 20:20","price":6643}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398