کمترین: 
5114
بیشترین: 
5282
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5211
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 5211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":5114},{"date":"1397/02/20 10:50","price":5115},{"date":"1397/02/20 11:00","price":5116},{"date":"1397/02/20 11:10","price":5118},{"date":"1397/02/20 11:40","price":5120},{"date":"1397/02/20 11:50","price":5197},{"date":"1397/02/20 12:00","price":5282},{"date":"1397/02/20 12:20","price":5281},{"date":"1397/02/20 12:40","price":5170},{"date":"1397/02/20 12:50","price":5173},{"date":"1397/02/20 13:00","price":5171},{"date":"1397/02/20 13:10","price":5133},{"date":"1397/02/20 13:40","price":5152},{"date":"1397/02/20 13:50","price":5156},{"date":"1397/02/20 14:00","price":5181},{"date":"1397/02/20 14:20","price":5243},{"date":"1397/02/20 14:40","price":5250},{"date":"1397/02/20 14:50","price":5243},{"date":"1397/02/20 15:00","price":5264},{"date":"1397/02/20 15:10","price":5265},{"date":"1397/02/20 15:40","price":5248},{"date":"1397/02/20 15:50","price":5225},{"date":"1397/02/20 16:00","price":5226},{"date":"1397/02/20 16:20","price":5223},{"date":"1397/02/20 16:40","price":5219},{"date":"1397/02/20 16:50","price":5220},{"date":"1397/02/20 17:20","price":5219},{"date":"1397/02/20 17:40","price":5218},{"date":"1397/02/20 17:50","price":5206},{"date":"1397/02/20 18:00","price":5205},{"date":"1397/02/20 18:10","price":5208},{"date":"1397/02/20 18:40","price":5213},{"date":"1397/02/20 18:50","price":5209},{"date":"1397/02/20 19:00","price":5211},{"date":"1397/02/20 19:20","price":5212},{"date":"1397/02/20 19:40","price":5210},{"date":"1397/02/20 19:50","price":5212},{"date":"1397/02/20 20:20","price":5211}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398