کمترین: 
1527
بیشترین: 
1583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1570
زمان: 
2/20 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":1528},{"date":"1397/02/20 10:50","price":1527},{"date":"1397/02/20 11:00","price":1528},{"date":"1397/02/20 11:10","price":1531},{"date":"1397/02/20 11:40","price":1537},{"date":"1397/02/20 11:50","price":1561},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1583},{"date":"1397/02/20 12:20","price":1581},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1547},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1545},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1535},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1541},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1558},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1573},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1570},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1567},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1573},{"date":"1397/02/20 15:10","price":1575},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1571},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1562},{"date":"1397/02/20 16:00","price":1569},{"date":"1397/02/20 16:20","price":1571},{"date":"1397/02/20 16:40","price":1573},{"date":"1397/02/20 16:50","price":1570},{"date":"1397/02/20 17:00","price":1571},{"date":"1397/02/20 17:20","price":1570},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1573},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1571},{"date":"1397/02/20 18:00","price":1573},{"date":"1397/02/20 18:50","price":1571},{"date":"1397/02/20 19:00","price":1568},{"date":"1397/02/20 19:20","price":1570},{"date":"1397/02/20 19:50","price":1569},{"date":"1397/02/20 20:00","price":1570}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398