کمترین: 
1727
بیشترین: 
1818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1815
زمان: 
2/20 20:20
قیمت درهم امارات امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":1762},{"date":"1397/02/20 10:50","price":1763},{"date":"1397/02/20 11:10","price":1762},{"date":"1397/02/20 11:50","price":1727},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1755},{"date":"1397/02/20 12:20","price":1754},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1744},{"date":"1397/02/20 12:50","price":1745},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1747},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1736},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1739},{"date":"1397/02/20 13:50","price":1738},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1756},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1774},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1772},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1770},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1779},{"date":"1397/02/20 15:10","price":1778},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1796},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1818},{"date":"1397/02/20 16:20","price":1817},{"date":"1397/02/20 16:40","price":1816},{"date":"1397/02/20 17:00","price":1815},{"date":"1397/02/20 17:20","price":1816},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1812},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1809},{"date":"1397/02/20 18:00","price":1810},{"date":"1397/02/20 18:40","price":1813},{"date":"1397/02/20 18:50","price":1814},{"date":"1397/02/20 19:20","price":1815},{"date":"1397/02/20 19:40","price":1814},{"date":"1397/02/20 19:50","price":1816},{"date":"1397/02/20 20:20","price":1815}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398