کمترین: 
8880
بیشترین: 
9156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8991
زمان: 
2/20 20:20
قیمت پوند امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 8991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":8902},{"date":"1397/02/20 10:50","price":8904},{"date":"1397/02/20 11:00","price":8910},{"date":"1397/02/20 11:10","price":8909},{"date":"1397/02/20 11:40","price":8908},{"date":"1397/02/20 11:50","price":8931},{"date":"1397/02/20 12:00","price":8989},{"date":"1397/02/20 12:20","price":8993},{"date":"1397/02/20 12:40","price":8959},{"date":"1397/02/20 12:50","price":8954},{"date":"1397/02/20 13:00","price":8949},{"date":"1397/02/20 13:10","price":8880},{"date":"1397/02/20 13:40","price":8924},{"date":"1397/02/20 13:50","price":8934},{"date":"1397/02/20 14:00","price":8990},{"date":"1397/02/20 14:20","price":9095},{"date":"1397/02/20 14:40","price":9116},{"date":"1397/02/20 14:50","price":9106},{"date":"1397/02/20 15:00","price":9154},{"date":"1397/02/20 15:10","price":9156},{"date":"1397/02/20 15:40","price":9123},{"date":"1397/02/20 15:50","price":9076},{"date":"1397/02/20 16:00","price":9021},{"date":"1397/02/20 16:20","price":9019},{"date":"1397/02/20 16:40","price":9029},{"date":"1397/02/20 16:50","price":9023},{"date":"1397/02/20 17:00","price":9022},{"date":"1397/02/20 17:20","price":9021},{"date":"1397/02/20 17:40","price":9006},{"date":"1397/02/20 17:50","price":8996},{"date":"1397/02/20 18:00","price":8991},{"date":"1397/02/20 18:10","price":9003},{"date":"1397/02/20 18:40","price":9008},{"date":"1397/02/20 18:50","price":8995},{"date":"1397/02/20 19:00","price":8990},{"date":"1397/02/20 19:20","price":8983},{"date":"1397/02/20 19:40","price":8977},{"date":"1397/02/20 19:50","price":8987},{"date":"1397/02/20 20:00","price":9003},{"date":"1397/02/20 20:20","price":8991}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398