کمترین: 
7755
بیشترین: 
8021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7930
زمان: 
2/20 20:20
قیمت یورو امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 7930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":7784},{"date":"1397/02/20 10:50","price":7786},{"date":"1397/02/20 11:00","price":7791},{"date":"1397/02/20 11:10","price":7790},{"date":"1397/02/20 11:40","price":7796},{"date":"1397/02/20 11:50","price":7905},{"date":"1397/02/20 12:00","price":8017},{"date":"1397/02/20 12:20","price":8021},{"date":"1397/02/20 12:40","price":7845},{"date":"1397/02/20 12:50","price":7841},{"date":"1397/02/20 13:00","price":7840},{"date":"1397/02/20 13:10","price":7785},{"date":"1397/02/20 13:40","price":7821},{"date":"1397/02/20 13:50","price":7820},{"date":"1397/02/20 14:00","price":7869},{"date":"1397/02/20 14:20","price":7965},{"date":"1397/02/20 14:40","price":7975},{"date":"1397/02/20 14:50","price":7960},{"date":"1397/02/20 15:00","price":7999},{"date":"1397/02/20 15:10","price":8000},{"date":"1397/02/20 15:40","price":7755},{"date":"1397/02/20 15:50","price":7938},{"date":"1397/02/20 16:00","price":7931},{"date":"1397/02/20 16:20","price":7934},{"date":"1397/02/20 16:40","price":7926},{"date":"1397/02/20 17:00","price":7923},{"date":"1397/02/20 17:20","price":7921},{"date":"1397/02/20 17:40","price":7928},{"date":"1397/02/20 17:50","price":7931},{"date":"1397/02/20 18:10","price":7936},{"date":"1397/02/20 18:40","price":7943},{"date":"1397/02/20 18:50","price":7938},{"date":"1397/02/20 19:00","price":7939},{"date":"1397/02/20 19:20","price":7927},{"date":"1397/02/20 19:40","price":7921},{"date":"1397/02/20 19:50","price":7926},{"date":"1397/02/20 20:00","price":7932},{"date":"1397/02/20 20:20","price":7930}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398