کمترین: 
11169.7
بیشترین: 
11169.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.7
زمان: 
2/20 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 11169.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":11169.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398