کمترین: 
13892.8
بیشترین: 
13892.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13892.8
زمان: 
2/20 09:10
قیمت دینار کویت امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 13892.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 09:10","price":13892.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398