کمترین: 
735
بیشترین: 
766.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
740
زمان: 
2/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 03:00","price":748.64},{"date":"1397/02/20 03:30","price":748.29},{"date":"1397/02/20 04:00","price":747.31},{"date":"1397/02/20 04:30","price":745.64},{"date":"1397/02/20 05:00","price":753.02},{"date":"1397/02/20 05:30","price":750.98},{"date":"1397/02/20 06:00","price":753.5},{"date":"1397/02/20 06:30","price":751.23},{"date":"1397/02/20 07:00","price":752.2},{"date":"1397/02/20 07:30","price":751.72},{"date":"1397/02/20 08:00","price":750.55},{"date":"1397/02/20 08:30","price":752.37},{"date":"1397/02/20 09:00","price":754.13},{"date":"1397/02/20 09:30","price":760.01},{"date":"1397/02/20 10:00","price":766.33},{"date":"1397/02/20 10:30","price":756.5},{"date":"1397/02/20 11:00","price":759.5},{"date":"1397/02/20 11:30","price":752},{"date":"1397/02/20 12:00","price":753},{"date":"1397/02/20 12:30","price":759.44},{"date":"1397/02/20 15:00","price":761.9},{"date":"1397/02/20 15:30","price":760.83},{"date":"1397/02/20 16:00","price":760},{"date":"1397/02/20 16:30","price":756.8},{"date":"1397/02/20 17:00","price":756},{"date":"1397/02/20 17:30","price":759},{"date":"1397/02/20 18:00","price":761.3},{"date":"1397/02/20 18:30","price":763.6},{"date":"1397/02/20 19:00","price":760.24},{"date":"1397/02/20 19:30","price":760.42},{"date":"1397/02/20 20:00","price":760.95},{"date":"1397/02/20 20:30","price":758},{"date":"1397/02/20 21:00","price":759.99},{"date":"1397/02/20 21:30","price":759},{"date":"1397/02/20 22:00","price":739.85},{"date":"1397/02/20 23:00","price":735},{"date":"1397/02/20 23:30","price":740}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398