کمترین: 
9141.4
بیشترین: 
9379.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9154
زمان: 
2/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 9154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 03:00","price":9318.3},{"date":"1397/02/20 03:30","price":9320.6},{"date":"1397/02/20 04:00","price":9300.1},{"date":"1397/02/20 04:30","price":9292.3},{"date":"1397/02/20 05:00","price":9364.9},{"date":"1397/02/20 05:30","price":9359.3},{"date":"1397/02/20 06:00","price":9355},{"date":"1397/02/20 06:30","price":9340},{"date":"1397/02/20 07:00","price":9324.9},{"date":"1397/02/20 07:30","price":9316.1},{"date":"1397/02/20 08:00","price":9311.4},{"date":"1397/02/20 09:00","price":9356.2},{"date":"1397/02/20 09:30","price":9353.5},{"date":"1397/02/20 10:00","price":9361},{"date":"1397/02/20 10:30","price":9347.9},{"date":"1397/02/20 11:00","price":9329.1},{"date":"1397/02/20 11:30","price":9275},{"date":"1397/02/20 12:00","price":9295.1},{"date":"1397/02/20 12:30","price":9333.9},{"date":"1397/02/20 15:00","price":9338.8},{"date":"1397/02/20 15:30","price":9368.9},{"date":"1397/02/20 16:00","price":9346},{"date":"1397/02/20 16:30","price":9335.2},{"date":"1397/02/20 17:00","price":9339.3},{"date":"1397/02/20 17:30","price":9344.4},{"date":"1397/02/20 18:00","price":9379.8},{"date":"1397/02/20 18:30","price":9367.6},{"date":"1397/02/20 19:00","price":9352.2},{"date":"1397/02/20 19:30","price":9338.1},{"date":"1397/02/20 20:00","price":9352.5},{"date":"1397/02/20 20:30","price":9344.6},{"date":"1397/02/20 21:00","price":9359.5},{"date":"1397/02/20 21:30","price":9365.8},{"date":"1397/02/20 22:00","price":9171.4},{"date":"1397/02/20 22:30","price":9141.4},{"date":"1397/02/20 23:00","price":9141.7},{"date":"1397/02/20 23:30","price":9154}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398