کمترین: 
841500
بیشترین: 
869500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869500
زمان: 
2/20 23:50
قیمت آبشده نقدی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 869500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:05","price":841500},{"date":"1397/02/20 12:35","price":843000},{"date":"1397/02/20 12:50","price":845500},{"date":"1397/02/20 13:00","price":846500},{"date":"1397/02/20 13:05","price":854000},{"date":"1397/02/20 13:35","price":853000},{"date":"1397/02/20 13:50","price":855000},{"date":"1397/02/20 14:00","price":854500},{"date":"1397/02/20 15:00","price":855500},{"date":"1397/02/20 15:20","price":854500},{"date":"1397/02/20 16:00","price":857000},{"date":"1397/02/20 16:40","price":858000},{"date":"1397/02/20 16:50","price":859500},{"date":"1397/02/20 17:50","price":860000},{"date":"1397/02/20 18:20","price":864000},{"date":"1397/02/20 19:05","price":863000},{"date":"1397/02/20 19:35","price":861000},{"date":"1397/02/20 19:50","price":859500},{"date":"1397/02/20 20:00","price":859000},{"date":"1397/02/20 20:50","price":859500},{"date":"1397/02/20 21:00","price":860500},{"date":"1397/02/20 21:50","price":864000},{"date":"1397/02/20 23:50","price":869500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398