کمترین: 
883300
بیشترین: 
912700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
912700
زمان: 
2/20 23:50
قیمت طلای متفرقه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 912700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:05","price":883300},{"date":"1397/02/20 12:35","price":884900},{"date":"1397/02/20 12:50","price":887500},{"date":"1397/02/20 13:00","price":888500},{"date":"1397/02/20 13:05","price":896400},{"date":"1397/02/20 13:35","price":895300},{"date":"1397/02/20 13:50","price":897400},{"date":"1397/02/20 14:00","price":896900},{"date":"1397/02/20 15:00","price":898000},{"date":"1397/02/20 15:20","price":896900},{"date":"1397/02/20 16:00","price":899500},{"date":"1397/02/20 16:40","price":900600},{"date":"1397/02/20 16:50","price":902200},{"date":"1397/02/20 17:50","price":902700},{"date":"1397/02/20 18:20","price":906900},{"date":"1397/02/20 19:05","price":905800},{"date":"1397/02/20 19:35","price":903700},{"date":"1397/02/20 19:50","price":902200},{"date":"1397/02/20 20:00","price":901600},{"date":"1397/02/20 20:50","price":902200},{"date":"1397/02/20 21:00","price":903200},{"date":"1397/02/20 21:50","price":906900},{"date":"1397/02/20 23:50","price":912700}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399