کمترین: 
842500
بیشترین: 
870500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
870500
زمان: 
2/20 23:50
قیمت آبشده جهانی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 870500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:05","price":842500},{"date":"1397/02/20 12:35","price":844000},{"date":"1397/02/20 12:50","price":846500},{"date":"1397/02/20 13:00","price":847500},{"date":"1397/02/20 13:05","price":855000},{"date":"1397/02/20 13:35","price":854000},{"date":"1397/02/20 13:50","price":856000},{"date":"1397/02/20 14:00","price":855500},{"date":"1397/02/20 15:00","price":856500},{"date":"1397/02/20 15:20","price":855500},{"date":"1397/02/20 16:00","price":858000},{"date":"1397/02/20 16:40","price":859000},{"date":"1397/02/20 16:50","price":860500},{"date":"1397/02/20 17:50","price":861000},{"date":"1397/02/20 18:20","price":865000},{"date":"1397/02/20 19:05","price":864000},{"date":"1397/02/20 19:35","price":862000},{"date":"1397/02/20 19:50","price":860500},{"date":"1397/02/20 20:00","price":860000},{"date":"1397/02/20 20:50","price":860500},{"date":"1397/02/20 21:00","price":861500},{"date":"1397/02/20 21:50","price":865000},{"date":"1397/02/20 23:50","price":870500}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398