کمترین: 
2.716
بیشترین: 
2.819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.819
زمان: 
2/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 2.819 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":2.737},{"date":"1397/02/20 01:32","price":2.74},{"date":"1397/02/20 02:32","price":2.736},{"date":"1397/02/20 03:32","price":2.735},{"date":"1397/02/20 04:32","price":2.734},{"date":"1397/02/20 06:00","price":2.735},{"date":"1397/02/20 06:32","price":2.737},{"date":"1397/02/20 07:32","price":2.735},{"date":"1397/02/20 08:32","price":2.731},{"date":"1397/02/20 09:32","price":2.732},{"date":"1397/02/20 10:00","price":2.728},{"date":"1397/02/20 11:00","price":2.723},{"date":"1397/02/20 11:32","price":2.721},{"date":"1397/02/20 12:00","price":2.726},{"date":"1397/02/20 12:32","price":2.724},{"date":"1397/02/20 13:00","price":2.716},{"date":"1397/02/20 16:00","price":2.719},{"date":"1397/02/20 16:32","price":2.72},{"date":"1397/02/20 17:00","price":2.723},{"date":"1397/02/20 17:32","price":2.721},{"date":"1397/02/20 18:00","price":2.76},{"date":"1397/02/20 18:32","price":2.765},{"date":"1397/02/20 19:00","price":2.758},{"date":"1397/02/20 19:32","price":2.76},{"date":"1397/02/20 20:00","price":2.797},{"date":"1397/02/20 20:32","price":2.804},{"date":"1397/02/20 21:00","price":2.806},{"date":"1397/02/20 21:32","price":2.8},{"date":"1397/02/20 22:00","price":2.803},{"date":"1397/02/20 22:32","price":2.805},{"date":"1397/02/20 23:00","price":2.814},{"date":"1397/02/20 23:32","price":2.819}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398