کمترین: 
2.1625
بیشترین: 
2.1815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1815
زمان: 
2/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 2.1815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":2.1665},{"date":"1397/02/20 00:32","price":2.1685},{"date":"1397/02/20 01:32","price":2.1695},{"date":"1397/02/20 02:32","price":2.1705},{"date":"1397/02/20 03:32","price":2.1685},{"date":"1397/02/20 04:32","price":2.1665},{"date":"1397/02/20 06:00","price":2.1725},{"date":"1397/02/20 06:32","price":2.1755},{"date":"1397/02/20 07:32","price":2.1775},{"date":"1397/02/20 08:32","price":2.1765},{"date":"1397/02/20 09:32","price":2.1775},{"date":"1397/02/20 10:00","price":2.1765},{"date":"1397/02/20 10:32","price":2.176},{"date":"1397/02/20 11:00","price":2.1755},{"date":"1397/02/20 11:32","price":2.1765},{"date":"1397/02/20 12:00","price":2.1745},{"date":"1397/02/20 12:32","price":2.175},{"date":"1397/02/20 13:00","price":2.1805},{"date":"1397/02/20 13:32","price":2.1755},{"date":"1397/02/20 14:00","price":2.181},{"date":"1397/02/20 14:32","price":2.1785},{"date":"1397/02/20 15:00","price":2.1795},{"date":"1397/02/20 15:32","price":2.1765},{"date":"1397/02/20 16:00","price":2.1725},{"date":"1397/02/20 16:32","price":2.1755},{"date":"1397/02/20 17:00","price":2.1745},{"date":"1397/02/20 17:32","price":2.176},{"date":"1397/02/20 18:00","price":2.1725},{"date":"1397/02/20 18:32","price":2.1695},{"date":"1397/02/20 19:00","price":2.1625},{"date":"1397/02/20 19:32","price":2.1655},{"date":"1397/02/20 20:00","price":2.1715},{"date":"1397/02/20 20:32","price":2.177},{"date":"1397/02/20 21:00","price":2.1765},{"date":"1397/02/20 21:32","price":2.1705},{"date":"1397/02/20 22:00","price":2.1735},{"date":"1397/02/20 22:32","price":2.175},{"date":"1397/02/20 23:00","price":2.1785},{"date":"1397/02/20 23:32","price":2.1815}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398