کمترین: 
667.13
بیشترین: 
677.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673.38
زمان: 
2/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 673.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":673.38},{"date":"1397/02/20 00:32","price":674},{"date":"1397/02/20 01:32","price":674.13},{"date":"1397/02/20 02:32","price":674.75},{"date":"1397/02/20 06:00","price":674.88},{"date":"1397/02/20 06:32","price":676.38},{"date":"1397/02/20 07:32","price":677.13},{"date":"1397/02/20 08:32","price":676.63},{"date":"1397/02/20 09:32","price":676.88},{"date":"1397/02/20 10:00","price":677.13},{"date":"1397/02/20 10:32","price":676.88},{"date":"1397/02/20 11:32","price":677.25},{"date":"1397/02/20 12:00","price":676.38},{"date":"1397/02/20 12:32","price":676.13},{"date":"1397/02/20 13:00","price":677.38},{"date":"1397/02/20 13:32","price":675.38},{"date":"1397/02/20 14:00","price":676.38},{"date":"1397/02/20 14:32","price":675.38},{"date":"1397/02/20 15:00","price":675.63},{"date":"1397/02/20 15:32","price":674.63},{"date":"1397/02/20 16:00","price":673.63},{"date":"1397/02/20 16:32","price":674.38},{"date":"1397/02/20 17:00","price":673.88},{"date":"1397/02/20 17:32","price":674.13},{"date":"1397/02/20 18:00","price":672.13},{"date":"1397/02/20 18:32","price":670.13},{"date":"1397/02/20 19:00","price":667.13},{"date":"1397/02/20 19:32","price":668.38},{"date":"1397/02/20 20:00","price":670.38},{"date":"1397/02/20 20:32","price":670.63},{"date":"1397/02/20 21:00","price":671.13},{"date":"1397/02/20 21:32","price":670.38},{"date":"1397/02/20 22:00","price":670},{"date":"1397/02/20 22:32","price":670.38},{"date":"1397/02/20 23:00","price":672.13},{"date":"1397/02/20 23:32","price":673.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398