کمترین: 
2
بیشترین: 
2.2291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2
زمان: 
2/20 11:00
قیمت نفت کوره امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":2.2176},{"date":"1397/02/20 00:32","price":2.2186},{"date":"1397/02/20 01:32","price":2.2194},{"date":"1397/02/20 02:32","price":2.2214},{"date":"1397/02/20 03:32","price":2.2188},{"date":"1397/02/20 04:32","price":2.2184},{"date":"1397/02/20 06:00","price":2.2227},{"date":"1397/02/20 06:32","price":2.2271},{"date":"1397/02/20 07:32","price":2.2291},{"date":"1397/02/20 08:32","price":2.2285},{"date":"1397/02/20 09:32","price":2.229},{"date":"1397/02/20 10:00","price":2.2284},{"date":"1397/02/20 10:32","price":2.2279},{"date":"1397/02/20 11:00","price":2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398