کمترین: 
76.59
بیشترین: 
77.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.21
زمان: 
2/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 77.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":77.21},{"date":"1397/02/20 00:32","price":77.22},{"date":"1397/02/20 01:32","price":77.25},{"date":"1397/02/20 02:32","price":77.31},{"date":"1397/02/20 03:32","price":77.37},{"date":"1397/02/20 06:00","price":77.47},{"date":"1397/02/20 06:32","price":77.69},{"date":"1397/02/20 07:32","price":77.77},{"date":"1397/02/20 08:32","price":77.73},{"date":"1397/02/20 09:32","price":77.77},{"date":"1397/02/20 10:00","price":77.78},{"date":"1397/02/20 10:32","price":77.77},{"date":"1397/02/20 11:00","price":77.72},{"date":"1397/02/20 11:32","price":77.78},{"date":"1397/02/20 12:00","price":77.69},{"date":"1397/02/20 13:00","price":77.84},{"date":"1397/02/20 13:32","price":77.62},{"date":"1397/02/20 14:00","price":77.71},{"date":"1397/02/20 14:32","price":77.56},{"date":"1397/02/20 15:00","price":77.63},{"date":"1397/02/20 15:32","price":77.5},{"date":"1397/02/20 16:00","price":77.34},{"date":"1397/02/20 16:32","price":77.43},{"date":"1397/02/20 17:00","price":77.35},{"date":"1397/02/20 17:32","price":77.47},{"date":"1397/02/20 18:00","price":77.19},{"date":"1397/02/20 18:32","price":76.94},{"date":"1397/02/20 19:00","price":76.59},{"date":"1397/02/20 19:32","price":76.73},{"date":"1397/02/20 20:00","price":76.98},{"date":"1397/02/20 20:32","price":77.1},{"date":"1397/02/20 21:00","price":77.19},{"date":"1397/02/20 21:32","price":77.02},{"date":"1397/02/20 22:00","price":76.97},{"date":"1397/02/20 22:32","price":77.02},{"date":"1397/02/20 23:00","price":77.12},{"date":"1397/02/20 23:32","price":77.21}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398