کمترین: 
70.69
بیشترین: 
71.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.16
زمان: 
2/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 71.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 00:00","price":71.12},{"date":"1397/02/20 00:32","price":71.14},{"date":"1397/02/20 01:32","price":71.23},{"date":"1397/02/20 02:32","price":71.28},{"date":"1397/02/20 03:32","price":71.22},{"date":"1397/02/20 04:32","price":71.25},{"date":"1397/02/20 06:00","price":71.47},{"date":"1397/02/20 06:32","price":71.66},{"date":"1397/02/20 07:32","price":71.7},{"date":"1397/02/20 08:32","price":71.69},{"date":"1397/02/20 09:32","price":71.71},{"date":"1397/02/20 10:00","price":71.7},{"date":"1397/02/20 10:32","price":71.69},{"date":"1397/02/20 11:00","price":71.64},{"date":"1397/02/20 11:32","price":71.69},{"date":"1397/02/20 12:00","price":71.64},{"date":"1397/02/20 13:00","price":71.72},{"date":"1397/02/20 13:32","price":71.58},{"date":"1397/02/20 14:00","price":71.64},{"date":"1397/02/20 14:32","price":71.58},{"date":"1397/02/20 15:00","price":71.69},{"date":"1397/02/20 15:32","price":71.61},{"date":"1397/02/20 16:00","price":71.52},{"date":"1397/02/20 16:32","price":71.56},{"date":"1397/02/20 17:00","price":71.48},{"date":"1397/02/20 17:32","price":71.49},{"date":"1397/02/20 18:00","price":71.25},{"date":"1397/02/20 18:32","price":71.08},{"date":"1397/02/20 19:00","price":70.69},{"date":"1397/02/20 19:32","price":70.81},{"date":"1397/02/20 20:00","price":70.98},{"date":"1397/02/20 20:32","price":71.08},{"date":"1397/02/20 21:00","price":71.11},{"date":"1397/02/20 21:32","price":70.95},{"date":"1397/02/20 22:00","price":70.89},{"date":"1397/02/20 22:32","price":70.92},{"date":"1397/02/20 23:00","price":71.08},{"date":"1397/02/20 23:32","price":71.16}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398