کمترین: 
878900
بیشترین: 
914200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
892100
زمان: 
2/19 21:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 19 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 19 اردیبهشت 1397 , 892100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/19 12:30","price":914200},{"date":"1397/02/19 15:00","price":905400},{"date":"1397/02/19 15:30","price":883300},{"date":"1397/02/19 17:00","price":878900},{"date":"1397/02/19 17:05","price":887700},{"date":"1397/02/19 18:05","price":894300},{"date":"1397/02/19 21:00","price":892100}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398